direktorica malaLiljana Batič, direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana pri svojem delu uresničuje želje in pričakovanja meščank in meščanov mestne občine Ljubljana do pomoči na domu ter se hitro odziva na demografske razmere in spremembe strukture prebivalstva v svojem okolju. S spremljanjem smernic nacionalne in lokalne strategije socialnega varstva prispeva k sodobnemu pristopu izvajanja storitev ter sledi aktualnim družbenim poudarkom, ki danes dajejo vedno večji pomen pomoči starejšim na domu. Temeljne naloge zavoda so, da starejšim, invalidom in kronično bolnim omogoči lažje in lepše življenje ter ponudi pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, gospodinjstvu in ohranjanju socialnih stikov, kar je osnovna dejavnost, ki je z visoko subvencionirano ceno storitve mestne občine Ljubljana zelo prijazna do uporabnikov.

Celostni pristop k obravnavi vsakega posameznika je pogoj za zadovoljstvo naših uporabnikov, ki jim nudimo pomoč in oskrbo, zato smo v zadnjih letih razširili možnosti nabora svojih storitev ter začeli z izvajanjem storitev socialnega servisa, kot so pedikura, frizerstvo, čiščenje, spremstvo, druženje in podobno.

Število in zadovoljstvo uporabnikov se v zadnjih letih vztrajno povečujeta, kar nam daje pogum, da smo razmišljali o novih storitvah s področja fizioterapije, delovne terapije, logopedije, prehranskega svetovanja, rekreacije ter kinezioloških storitev. Storitve že drugo leto izvajamo v okviru norveškega finančnega mehanizma in so za uporabnike brezplačne.

Ker je informatizacija družbe vse večja, si prizadevamo, da bi sodobno tehnologijo uporabili tudi pri delu z našimi uporabniki, zato se vključujemo v različne projekte, ki podpirajo naša prizadevanja k boljši kakovosti življenja starejših na svojem domu (elektronsko beleženje delovnega časa in s tem jasen pregled izvedenih storitev za uporabnika, EU projekti in podobno).

Posebno pozornost namenjamo tudi izobraževanjem za zaposlene ter usposabljanjem in dodatnim, specializiranim vsebinam za vse skupine uporabnikov.

Za boljšo kakovost izvajanja storitev si prizadevamo tudi s pridobitvijo certifikata kakovosti ISO 9001.

Želje starejših so, da v okviru domačega okolja vzpostavljajo nove socialne stike in ostanejo dejavni v svojem okolju, zato smo dali velik poudarek vključevanju starejših v medgeneracijsko sodelovanje, skupine za samopomoč in prostovoljstvo. Uspešni smo bili tudi pri tem, da so starejši v svoje življenje sprejeli dijake, študente in starejše prostovoljce. Izvajamo različna srečanja med uporabniki z namenom spoznavanja in medsebojnega druženja ter srečanja.

Intenzivno se povezujemo z društvi upokojencev, dnevnimi centri in četrtnimi skupnostmi ter jim neposredno predstavljamo svoje dejavnosti.

Pomembna sprememba pri delovanju zavoda je bila tudi selitev na novo, skupno lokacijo, kjer lahko izvajamo še več dejavnosti, hkrati pa uresničujemo svojo vizijo ter podpiramo medgeneracijsko solidarnost, prostovoljstvo, skrb za dobro psihofizično kondicijo uporabnikov in spletanje socialnih stikov. Med seboj povezujemo različne stroke in službe, ki so potrebne za celostno oskrbo osebam, ki jim nudimo svojo podporo.

Ponudbo svojih storitev želimo čim bolj približati potrebam uporabnikov, v naše delo pa vključiti čim več oseb, ki potrebujejo našo pomoč. Skupaj z lokalno skupnostjo in zaposlenimi v zavodu se trudimo, da bi uporabnikom naše storitve omogočale kakovostno življenje v svojem okolju. Le tako bodo vsi dejavno vključeni v širše družbeno dogajanje, izkazana jim bosta spoštovanje in dostojanstvo ter dana možnost odločanja o načinu in kakovosti svojega življenja.

S svojim delom in poslanstvom bomo zagotavljali podporo in pomoč tako, da bomo prisluhnili in upoštevali potrebe in želje svojih uporabnikov, spoštovali možnost izbire in odločitve, kje in kako želijo živeti, se z drugimi službami povezovali v njihovo korist, k ljudem pristopali individualno in celostno, se borili proti osamljenosti, izvajali dejavnosti za ohranjanje fizičnega in duševnega zdravja ter dejavnosti za vključevanje starejših na vseh družbenih področjih.

V kolikor so vam ostale plenice, podloge za enkratno uporabo ali drugi pripomočki za nego, nas kontaktirajte. Podarjene pripomočke bomo posredovali uporabnikom, ki jih potrebujejo.

Kontaktna oseba: Samec Barbara, tel.: 01/24-20-605.

Komu je oskrba namenjena?

Starejšim, invalidnim in bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se ne morejo oskrbovati ali negovati sami...

Preberi več

Kakšno pomoč lahko dobim?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov)...

Preberi več

Kakšni so pogoji za vključitev?

Bivanje v domačem okolju na področju Mestne občine Ljubljana, potreba po storitvah iz dveh sklopov storitev, da gre za osebo iz skupine upravičencev...

Preberi več

Zahtevek oziroma vlogo za uveljavljanje storitve poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronske pošte pri organizacijski enoti s področja, kjer upravičenec stanuje.

Preberi več

Potrebno je oddati zahtevek oziroma vlogo za vključitev v storitev ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno (po klasični ali elektronski pošti) na določenem obrazcu...

Preberi več

Na organizacijsko enoto s področja, kjer upravičenec biva – po telefonu, osebno v času uradnih ur ali pisno oziroma po elektronski pošti.

Preberi več

Obseg pomoči je odvisen od potreb upravičenca in prostih terminov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ob vključitvi. ...

Preberi več

Pohvalo ali pritožbo lahko najhitreje oddate prek spletnega obrazca. Vaše mnenje nam veliko pomeni.

Spletni obrazec

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana omogočamo vsem uporabnikom storitev pomoči na domu izposojo knjižničnega gradiva interne knjižnice.

Preberi več

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo