Intervju z direktorico Liljano Batič ob 10 letnici Zavoda za oskrbo na domu10 let zavoda manjsi

Mestna občina Ljubljana sledi potrebam starejših, kronično bolnih in invalidov, ki želijo polno živeti na svojem domu, z izdatnim subvencioniranjem pomoči uporabnikom Zavoda za oskrbo na domu. Zavod letos praznuje desetletnico in s 117 oskrbovalkami trenutno skrbi za 600 uporabnikov. Je pa Zavodu ob jubileju zasijala srečna zvezda, ko je pred nekaj meseci dobil novo direktorico Liljano Batič, za katero slutimo, da zna gore premikati, zato smo jo povprašali o njeni viziji delovanja Zavoda v prihodnje.


Gospa direktorica, kako vi kot privlačna urejena dama srednjih let, polna življenja in idej, gledate na lastno staranje in kako se v sebi pripravljate nanjo?

Hvala za prijazen kompliment. Živim zelo dinamično življenje z veliko obveznostmi in odgovornostjo do poklica, ki ga opravljam, do družine, ki jo imama rada, do prijateljev, ki jih prevečkrat pogrešam ... Življenje se mi tako hitro odvija, da premalokrat postojim in tako se tudi premalokrat zavem, da v bistvu hitijo in minevajo tudi leta. Pa nič hudega, staranje je naraven proces, ki mu ne more ubežati nihče in čemu bi mu jaz? Vsako obdobje našega življenja ima svoj čar in svoj izziv, ki mu je treba slediti in se mu predati. Truditi se moramo, da smo v dobri fizični in psihični kondiciji, za to je potrebno nekaj storiti, iskati nove možnosti, da smo z vsakim dnem posebej zadovoljni, seznaniti se moramo, kaj novo obdobje v življenju prinaša … Z aktivnim odnosom do življenja ustvarjamo pozitiven odnos do samega sebe in svojemu življenju pridajamo pomembnost in vrednost. V starosti je še bolj potrebno ohranjati svoje dostojanstvo in možnosti, da se o svojem življenju odločamo samostojno in avtonomno. Za to si moramo prizadevati vsi in skupaj ustvariti in izboljšati pogoje, v katerih bo vsak posameznik lahko živel svoje lastno življenje. Po svojih možnostih in svoji izbiri. če bo tako, se starosti ne bojim, se bom pa nanjo pripravila.

Vaša zamisel, da vaše sodelavke socialne oskrbovalke zavoda zapisujejo svoja doživetja, razmišljanja in spoznanja »na terenu«, je naletela na sijajen odziv. Kaj ta odziv pomeni za vas osebno in kakšen impulz prinaša za delovanje zavoda v prihodnje?

Vesela sem, da je bila ideja dobro sprejeta. Nastala je kot nujna posledica skupne ugotovitve, da javnost premalo pozna naše delo in naš zavod. Zato smo se odločili, da bo ena od naših pomembnejših nalog prav informiranje o našem delu in naših storitvah. Prek zgodb, ki jih pišejo naše sodelavke in sodelavci, ki pri naših uporabnikih izvajajo pomoč na domu, lahko ljudje spoznajo naše delo, začutijo našo skrb za sočloveka, morda odkrijejo novo možnost, kako pomagati sebi ali svojim bližnjim. S poznavanjem storitev, ki jih izvajamo, ljudem omogočamo, da se laže odločajo, kakšen način življenja bodo, glede na svoje želje in potrebe, lahko izbirali, hkrati pa se bomo vsi skupaj izognili zlorabi dela na črno, ki vstopa v življenja starejših in nemočnih.

Izhodišča za ustvarjanje naše vizije so predvsem aktivnosti, ki so usmerjene v primeren odziv na spremembo strukture prebivalstva in s tem drugačne potrebe starejših, v ozaveščanje družbe o življenju starejših, v aktivnosti za manjšo izoliranost starostnikov iz ožjega in širšega socialnega okolja, ustvarjanje pogojev za socialno vključenost in oblikovanje novih socialnih mrež, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje, ohranjanje človeškega dostojanstva in spoštovanja človekovih pravic.

S strani uporabnikov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je znana tegoba, da se iz različnih razlogov, tudi zdravstvenih, oskrbovalke pogosto menjujejo. Boste iznašli kakšno rešitev za ublažitev tega stanja, ki uporabnike spravlja v slabo voljo, morda celo sproža negotovost in jim zmanjšuje občutek varnosti?

Vemo, da naše uporabnike moti, če na njihov dom ne prihaja vedno ista oseba. Vendar za to obstajajo objektivni razlogi, saj do menjav oskrbovalk prihaja predvsem zaradi dopustov in bolezni naših zaposlenih. Te pravice, ki delavcem pripadajo po delovni zakonodaji, moramo spoštovati, seveda pa si želimo ustreči tudi željam naših uporabnikov, zato je potrebno obojestransko razumevanje. Razumemo, da si ljudje, ki zaradi svoje stiske v svoj dom in svoje življenje sprejmejo neznano osebo, želijo toplega in zaupnega odnosa. Za to se trudimo, da upoštevamo njihove želje, vendar imajo po mnenju nekaterih naših oskrbovancev menjave oskrbovalk tudi dobre plati. Ko sem po terenu spoznavala delo svojih sodelavk, so mi naši uporabniki velikokrat povedali, kako se veselijo obiskov »svojih« oskrbovalk, mnogim uporabnikom pa se zdi zanimivo, da spoznavajo nove ljudi, ko prihaja do nujnih nadomeščanj. Z vsako oskrbovalko posebej se namreč razvijajo novi odnosi in drugačna komunikacija. Tako se uporabnikom širi socialni krog. Povedo pa tudi, da nas razumejo, saj tudi v bolnišnicah ne morejo pričakovati, da bi jim pripadala le ena medicinska sestra. Vsekakor pa se bomo trudili, da bo do zamenjav prihajalo le v nujnih primerih, saj je zadovoljstvo uporabnikov eden od temeljnih ciljev našega dela.

Zavod letos praznuje deset let delovanja in ob takih jubilejih se sproža razmislek o dobrih sadovih delovanja, še bolj pa o tem, kaj je treba še izboljšati. Ker ste ustoličeni na novo in ste se stvari od prvega dne povsem predali, nam povejte, na katerih dobrih temeljih boste gradili in kaj vse vzpostavljate na novo?

Na podlagi nekajmesečnega dela v zavodu, analize stanja s sodelavci, pogovori z ustanoviteljico ter spoznavanjem želja uporabnikov menim, da je potrebno v Ljubljani Zavodu za oskrbo na domu postaviti jasno mesto tako v okviru delovanja Mestne občine Ljubljana kot v okviru potreb meščank in meščanov Ljubljane. Zavod mora postati bolj definiran in dobro strukturiran center, kjer zainteresirani lahko pridobijo vse informacije in potrebno pomoč. S primernim informiranjem, visokim standardom kvalitete dela in širšo ponudbo storitev ter celostnim pristopom do uporabnikov lahko našim uporabnikom omogočimo drugačno kvaliteto življenja. Za tem stoji želja starejših po polnovrednem življenju, boj z osamljenostjo, navezanost na dom in domače okolje, potreba po ohranjanju socialnih stikov v svojem okolju in podobno.

Zato bodo poudarki našega dela v prihodnje na celostnem pristopu do uporabnikov, promociji in informiranju širše javnosti o dejavnostih ZOD Ljubljana. Že v naslednjem letu bomo začeli izvajati storitev socialnega servisa, spogledujemo se tudi z ustanovitvijo medgeneracijskega centra za naše uporabnike.

Naša vizija je, da vsakodnevno izpolnjujemo svoje poslanstvo, gradimo dobre medsebojne odnose in zaupanje ter zagotavljamo čim boljšo oskrbo čim večjemu številu prebivalcev Ljubljane, ki potrebujejo našo pomoč in želijo zrela leta preživeti bogato in kvalitetno. Na starejše gledamo s spoštljivim odnosom. Razumemo in sprejemamo jih kot aktiven del našega življenja in skupnosti.

Kakšne so cene za oskrbo na domu? Ali si tako oskrbo lahko privoščijo tudi ljudje, ki ne morejo plačati celotne cene?

S pomočjo na domu smo omogočili lažje življenje vsem tistim, ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjski pomoči in ohranjanju socialnih stikov, s čimer pripomoremo h kvalitetnejšemu preživljanju starosti v lastnem domu. Socialna storitev oskrbe na domu pa ni namenjena samo starejšim prebivalcem Ljubljane, temveč tudi invalidom in kronično bolnim, ki potrebujejo našo pomoč. Mestna občina Ljubljana je do starejših prijazno mesto. To izkazuje tudi z visoko subvencijo pri storitvi pomoč na domu, saj je prisluhnila potrebam občanov in z visoko subvencijo k ceni storitve omogočila dostopno ceno za uporabnike storitev, ki je v današnjih težkih časih še kako pomembna.

Cena storitve pomoč na domu za uporabnika znaša: ob delavnikih 3,61 evra na uro, ob nedeljah 4,69 evra na uro, ob državnem prazniku in dela prostih dnevih 4,87 evra na uro. Pri tem Mestna občina Ljubljana subvencionira stroške storitve v višini 80 %. Upravičenec, ki ne zore plačila storitve, lahko uveljavlja oprostitev plačila na Centru za socialno delo.

Pri storitvi socialnega servisa pa bo potrebno urediti financiranje tudi s prispevkom uporabnikov. Glede na to, da želimo dejavnost zavoda širiti in s tem omogočiti uporabnikom možnost izbire med storitvami, ki jih potrebujejo, bomo del sredstev namenili tudi za boljše pogoje dela in uresničitev vizije.

Kako ste doslej in kako boste v prihodnje preverjali zadovoljstvo uporabnikov s storitvami zavoda? Boste upoštevali njihove predloge?

Vsako leto opravimo analizo zadovoljstva uporabnikov, redno se sestajamo tudi s člani sveta uporabnikov, ki skrbi za ugotavljanje stopnje zadovoljstva uporabnikov in hkrati z vodstvom zavoda ter strokovnimi sodelavci pripravlja pobude za boljše delo. Imamo tudi anonimni telefon za naše uporabnike, ki pa ga doslej uporabniki niso velikokrat uporabili. Sama prisegam na iskreno in odprto komunikacijo, tako med delavci zavoda kot med zavodom in uporabniki, saj je to pogoj za dobre medsebojne odnose in zaupanje. Trudimo se, da bo v ta prostor odločno vstopila tudi informacijska tehnologija, ki nam bo omogočila še hitrejšo in preglednejše sodelovanje in s tem izboljšanje kvalitete storitev. Zato se aktivno vključujemo v različne projekte, ki bodo dolgoročno poskrbeli za bolj kvalitetno življenje ljudi in boljše medsebojno sodelovanje ter odprt dialog. S predlogi in rešitvami za boljše delo bomo dvigovali kvaliteto našega dela, hkrati pa zadovoljili želje naših uporabnikov.

 

V kolikor so vam ostale plenice, podloge za enkratno uporabo ali drugi pripomočki za nego, nas kontaktirajte. Podarjene pripomočke bomo posredovali uporabnikom, ki jih potrebujejo.

Kontaktna oseba: Samec Barbara, tel.: 01/24-20-605.

Komu je oskrba namenjena?

Starejšim, invalidnim in bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se ne morejo oskrbovati ali negovati sami...

Preberi več

Kakšno pomoč lahko dobim?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov)...

Preberi več

Kakšni so pogoji za vključitev?

Bivanje v domačem okolju na področju Mestne občine Ljubljana, potreba po storitvah iz dveh sklopov storitev, da gre za osebo iz skupine upravičencev...

Preberi več

Zahtevek oziroma vlogo za uveljavljanje storitve poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronske pošte pri organizacijski enoti s področja, kjer upravičenec stanuje.

Preberi več

Potrebno je oddati zahtevek oziroma vlogo za vključitev v storitev ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno (po klasični ali elektronski pošti) na določenem obrazcu...

Preberi več

Na organizacijsko enoto s področja, kjer upravičenec biva – po telefonu, osebno v času uradnih ur ali pisno oziroma po elektronski pošti.

Preberi več

Obseg pomoči je odvisen od potreb upravičenca in prostih terminov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ob vključitvi. ...

Preberi več

Pohvalo ali pritožbo lahko najhitreje oddate prek spletnega obrazca. Vaše mnenje nam veliko pomeni.

Spletni obrazec

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana omogočamo vsem uporabnikom storitev pomoči na domu izposojo knjižničnega gradiva interne knjižnice.

Preberi več

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo