POTEK STORITVE - vključitev v program

  • želja in potreba uporabnika po pomočikako do oskrbe
  • prvi stik (svojci ali uporabnik sam) po telefonu ali osebno – osnovne informacije o storitvi, pridobitev ključnih informaci o bodočem uporabniku;
  • obisk na domu (opravi ga strokovna delavka) – ugotavljanje upravičenosti, preverjanje pogojev za delo;
  • dogovor in osebni načrt pomoči (določitev opravil, časa trajanja, termine, načini izvajanja, posebnosti, kontaktne osebe, seznanitev z določili dogovora, določitev plačnika, načina beleženja prisotnosti socialne oskrbovalke, informiranje o možnosti oprostitve plačila in morebitna pomoč pri tem);
  • napotitev socialne oskrbovalke (predaja dela in informacij);
  • spremljanje poteka storitev in zadovoljstva uporabnika (ponovni obiski na domu, letna anketa o zadovoljstvu), naknadne spremembe dogovora zaradi spremenjenih razmer (zdravstvenega stanja, v socialni mreži); spremljanje socialne oskrbovalke (spremljanje na terenu, koordinacijski sestanki, individualni razgovori); sodelovanje s svojci in drugimi, ki osebo poznajo;
  • sodelovanje z drugimi službami (patronažna služba, CSD, Socialna služba KC, Univerzitetni inštitut za rehabilitacijo RS, negovalne bolnišnice, bolnica Golnik, nevladne organizacije, četrtne skupnosti…)

V primeru, da ste se odločili za socialno oskrbo na domu, lahko podate vlogo za vključitev v storitve socialne oskrbe, in sicer osebno na sedežu enote, pisno, po telefonu ali pa oddate preko spodnje elektronske vloge.
Na podlagi vloge za storitev vodja oziroma koordinator prične postopek na domu upravičenca.

Elektronska vloga za vključitev

V kolikor so vam ostale plenice, podloge za enkratno uporabo ali drugi pripomočki za nego, nas kontaktirajte. Podarjene pripomočke bomo posredovali uporabnikom, ki jih potrebujejo.

Kontaktna oseba: Samec Barbara, tel.: 01/24-20-605.

Komu je oskrba namenjena?

Starejšim, invalidnim in bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se ne morejo oskrbovati ali negovati sami...

Preberi več

Kakšno pomoč lahko dobim?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov)...

Preberi več

Kakšni so pogoji za vključitev?

Bivanje v domačem okolju na področju Mestne občine Ljubljana, potreba po storitvah iz dveh sklopov storitev, da gre za osebo iz skupine upravičencev...

Preberi več

Zahtevek oziroma vlogo za uveljavljanje storitve poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronske pošte pri organizacijski enoti s področja, kjer upravičenec stanuje.

Preberi več

Potrebno je oddati zahtevek oziroma vlogo za vključitev v storitev ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno (po klasični ali elektronski pošti) na določenem obrazcu...

Preberi več

Na organizacijsko enoto s področja, kjer upravičenec biva – po telefonu, osebno v času uradnih ur ali pisno oziroma po elektronski pošti.

Preberi več

Obseg pomoči je odvisen od potreb upravičenca in prostih terminov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ob vključitvi. ...

Preberi več

Pohvalo ali pritožbo lahko najhitreje oddate prek spletnega obrazca. Vaše mnenje nam veliko pomeni.

Spletni obrazec

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana omogočamo vsem uporabnikom storitev pomoči na domu izposojo knjižničnega gradiva interne knjižnice.

Preberi več

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo